Schermafbeelding 2018-04-06 om 12.18.36

Marketingstrategie

Veel ondernemers zetten marketing in om te zorgen voor een succesvolle branding. Het doel van de meeste bedrijven is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de naamsbekendheid te vergroten. Maar, in veel gevallen wordt er geïmproviseerd en ontbreekt er een marketingplan met een tactvolle strategie. Wat is een marketingstrategie en waarom is het noodzakelijk om een marketingplan te formuleren?

Wat is een marketingstrategie?

Ieder bedrijf zou er één moeten hebben; een marketingstrategie. Echter, lang niet alle bedrijven maken er gebruik van. De definitie van marketingstrategie luidt als volgt; “Marketingstrategie is een juiste fit tussen markt en organisatie om vervolgens de doelgroep te benaderen met marketinginstrumenten”. Met “fit” wordt de aansluiting tussen de markt en je bedrijf bedoeld. Om een weloverwogen marketingstrategie te kunnen vaststellen, heb je input nodig van de visie, missie en doelstellingen van je bedrijf. Het is namelijk van uiterst belang dat al deze geformuleerde richtlijnen consistent zijn. Kortom; de marketingstrategie moet aansluiten bij de visie, missie en doelstellingen. Bij het formuleren van een effectieve en toepasbare marketingstrategie, heb je antwoord nodig op de volgende vragen;

Wie?

Ten eerste moet je vaststellen wat je doelgroep is en op welke manier je deze groep het beste kunt bereiken.Welke mensen wil je aanspreken en uitlokken om contact op te nemen?

Wanneer?

Wat is de beste datum om de doelgroep te benaderen? Welk tijdstip levert de meeste interactie op?

Waar?

Waar kun je de campagne het beste plaats laten vinden? Via posters, radioreclame, televisiereclame, kranten of social media? Welke social mediakanalen zijn het meest effectief voor deze campagne?

Waarmee?

Waarmee kunnen we de campagne het beste tot uiting laten komen?Welke content is geschikt en spreekt de doelgroep aan. Denk aan spraakmakende afbeeldingen, video ́s, quotes, blogs, enz.

Hoe?

Hoe zorgen we ervoor dat de marketing soepel verloopt? Welke mensen zijn verantwoordelijk voor de verschillende acties die ondernomen moeten worden?

Analyses die assisteren bij het formuleren van de juiste marketingstrategie

Er zijn verschillende analyses die ondersteuning kunnen bieden bij het formuleren van de juiste marketingstrategie. Deze analyses maken bepaalde zaken inzichtelijk, zodat je gegronde keuzes kunt maken. De analyses maken deel uit van het marktonderzoek. Een marktonderzoek is het systematisch en objectief zoeken naar- en analyseren van- gegevens die van belang zijn voor het bepalen van een inzetbare marketingstrategie. We hebben de drie belangrijkste analyses voor het tot stand brengen van een succesvolle marketingstrategie op een rij gezet.

Concurrentieanalyse

Het maken van een concurrentieanalyse is praktisch, omdat je er dan achter komt hoe jouw bedrijf zich kan onderscheiden van de overige concurrenten in dezelfde branche. Hierbij verzamel je gegevens van concurrenten, zodat je een geschikt unique selling point (usp) kan kiezen. Een unique selling point (USP) geeft de unieke eigenschappen van een bedrijf aan. Hiermee onderscheidt je bedrijf zich van alternatieve producten of diensten in dezelfde branche.

Bij een concurrentieanalyse geef je antwoord op de volgende vragen;
Wat is de doelgroep van je concurrent?
Welke producten en/of diensten biedt je concurrent aan?
Wat is de prijs van de producten en/of diensten? Geeft je concurrent weleens korting?
Op welke manier maakt de concurrent reclame? Via folders, social media, commercials?
Wat is de locatie van je concurrent?

Wanneer deze gegevens zijn beoordeeld en omschreven in een overzicht (bijvoorbeeld een tabel), kun je vrij snel zien waar nog winst te behalen valt. Maak hier gebruik van en onderscheid je van de concurrenten in je branche.

 Schermafbeelding 2018-04-06 om 12.23.42

Afnemersanalyse

De afnemersanalyse is een tool om te analyseren op welke manier je bedrijf effectief kan inspelen op de eigenschappen van de externe omgeving (ook wel afnemers genoemd). Het geeft inzicht in de kansen en bedreigingen die de externe omgeving met zich meebrengt. Hierdoor kan je de marketingstrategie van je bedrijf afstemmen op de eigenschappen van de afnemers. Met afnemers worden handelaars (inkoop) en consumenten (eindgebruikers) bedoeld.

De gegevens voor de afnemersanalyse worden verzameld met behulp van de W ́s van Ferrell, O.C. et al. (1999)

Wie zijn onze huidige en mogelijke afnemers?
Wat doen onze huidige en mogelijke afnemers met onze producten/diensten?
Waar kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
Wanneer kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
Waarom kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
En waarom kopen zij juist niet?

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse wordt gekenmerkt door vier elementen; strengths, weaknesses, opportunities en threads. Je SWOT-analyse geeft je een overzicht van de bevindingen uit een externe en interne analyse. Met externe analyse bedoelen we de kansen en bedreigingen in de markt en met interne analyse bedoelen we de sterktes en zwaktes van je bedrijf.

 Schermafbeelding 2018-04-06 om 12.30.02

Tips bij het opstellen van een SWOT-analyse

Maak gebruik van een tabel met vier vlakken; zet de sterktes en zwaktes in de bovenste twee vlakken en zet de kansen en bedreigingen in de onderste twee vlakken. Noteer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen duidelijk, beknopt en eenduidig. Nadat je alle gegevens (SWOT ́s) hebt beschreven, geef je ze een prioriteit en creëer je een ranking van SWOT ́s. Op deze manier ontstaat er bij ieder element een top 3, die je kan gebruiken als input voor je confrontatiematrix. De confrontatiematrix is een essentieel vervolg op je SWOT-analyse. De naam zegt het eigenlijk al; de confrontatiematrix is een confrontatie van markt en onderneming. Hierin ga je de top 3 van alle vier de elementen met elkaar combineren. Vervolgens beoordeel je of je de sterkte, zwakte, kans en bedreiging kan benutten of liever afweert. Je geeft daarbij antwoord op de volgende vragen;

Confrontatie van sterktes met kansen
Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze kans te benutten?
Confrontatie van sterktes met bedreigingen
Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze bedreiging te weren?
Confrontatie van zwaktes met kansen
Verhindert deze zwakte de organisatie om deze kans te benutten?
Confrontatie van zwaktes met bedreigingen
Verhindert deze zwakte de organisatie om deze bedreiging te weren?
De uitkomsten van je confrontatiematrix worden strategische issues genoemd.
Deze issues zijn noodzakelijk voor het optimaliseren van je marketingstrategie.

Do’s & en Don’ts bij het schrijven van een marketingplan

Uiteindelijk beschrijf je je marketingstrategie in het marketingplan. De inhoud van een onderbouwd marketingplan bestaat uit de visie, missie en doelstellingen van je bedrijf en de resultaten van de analyses die je hebt uitgevoerd voor het marktonderzoek. Als al deze gegevens samengevoegd worden, spreek je van een marketingplan. Er zijn een aantal aandachtspunten bij het schrijven van een marketingplan.

Don ‘t; Negeer de details

Generaliseer niet, maar maak gebruik van details! Hierdoor kun je het bedrijf onderscheiden van concurrenten. Werk alle gegevens netjes uit, zodat je een gedetailleerd en professioneel marketingplan op kunt stellen. Dit zorgt voor duidelijkheid en houvast.

Don’t; Copycat

De verleiding is groot om machtige en succesvolle bedrijven te imiteren, maar dit leidt niet altijd tot het meeste succes. Zoals eerder beschreven in dit artikel moet je juist op zoek gaan naar de unieke krachten van je bedrijf. Onderscheidt je van de concurrentie en wees anders dan de rest; dat zal tot succes leiden!

Do; Formuleer subdoelen

Het is noodzakelijk en motiverend om kerndoelen te beschrijven in je marketingplan; uiteindelijk wil je iets bereiken binnen een bepaalde tijd. Maak gebruik van kern- en subdoelen. Kerndoelen zijn de grotere streefdoelen waar veel tijd voor ingecalculeerd moet worden. Subdoelen kunnen gebruikt worden als tussentijdse doelen om uiteindelijk het kerndoel te kunnen realiseren. Subdoelen worden ook wel tussentijdse deadlines genoemd; hierdoor kan een nauwkeurige planning gemaakt worden. Deze tijdsplanning wordt in de gaten gehouden en er kan direct ingegrepen worden als een subdoel niet op het afgesproken tijdstip wordt behaald.

Do; Updaten

Wees niet bang om je marketingplan aan te passen. Sterker nog; als je merkt dat sommige middelen en/of activiteiten effectiever zijn dan andere, waarom zou je plan dan niet wijzigen? Evaluatie is erg belangrijk om een bedrijf succesvol te maken/houden. In sommige gevallen leidt evaluatie tot verandering. Verandering eist focus en scherpte, maar zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat (mits je goed analyseert). Houdt het marketingplan dus up-to-date.

Do; Formule tot succes

Doe wat werkt voor jou bedrijf! Er is geen “beste” versie van een marketingplan. Analyseer en evalueer welke middelen, content en activiteiten het meest effectief zijn en maak daar gebruik van. De formule tot succes heb je zelf in de hand en “uitproberen” is daarbij het belangrijkste sleutelwoord. Een marketingplan is nooit volledig ontwikkeld; er is altijd ruimte voor verbetering!

Communicatie trends 2018/2019

Een trend is een koers die zich gedurende een langere periode in een bepaalde duidelijke richting beweegt. Trends hebben een houdbaarheidsdatum en ontwikkelen zich. De trends zijn mede richtinggevend voor de programmering van Zeylmaker & Partners en bieden aanknopingspunten voor professionalisering en profilering van het vak. Maar bovenal zijn de trends bedoeld ter inspiratie voor de communicatieprofessional die werkt aan zijn of haar vakontwikkeling. Trends worden in kaart gebracht en dat staat vrijwel altijd garant voor een inspirerend proces van reflectie op de ontwikkelingen in ons vak. Uiteindelijk is het geheel teruggebracht tot deze vier trends.

Creating Shared Value

Schermafbeelding 2018-04-06 om 13.04.39

Voor het bestaansrecht van organisaties is het creëren van gemeenschappelijke waarde met en voor anderen in toenemende mate van belang. Dit gaat een stap verder dan ‘corporate social responsibility’. Het gaat erom dat organisaties economische waarde creëren op zo’n manier dat dit ook voordelen voor anderen oplevert; in gezamenlijkheid, gekenmerkt door wederkerigheid en als ‘licence to operate’.

Betekenis voor communicatie

Het blootleggen van drijfveren en tot de kern van de organisatie komen.
Het zichtbaar maken van de waarde van de organisatie en het kunnen identificeren van potentiële gedeelde waarde bij anderen.
Het zoeken naar gedeelde economische waarde, naar allianties, het bij elkaar brengen van groepen, bouwen van bruggen, o.a. door het faciliteren van de dialoog en co-creatie.
Het kunnen omarmen van weerstand, want dat kan helpen in de zoektocht naar gedeelde waarde.

ALWAYS SPOT ON

De ontwikkeling van technologie biedt exponentieel veel manieren voor organisaties om in te spelen op individuele behoeftes en gedrag. Steeds meer organisaties laten zien dat dit ook kan. Dat zet de verwachtingen op scherp: Continue on the spot / continue close by.

Betekenis voor communicatie

Meer samenwerking zoeken met marketing en data-analisten.
Voortdurend alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
Meerdere vormen van analyse nodig.
Meer scenario denken om te kunnen voorzien in de noodzakelijke wendbaarheid.
Omgaan met onzekerheid en snelheid. Verandering als constante.
Zowel een aanjagende rol voor verandering als specialistische rol op data-analyse.

Van netwerk naar bubble

Netwerken worden steeds meer gesloten en zijn gestoeld op gelijkgestemden. Netwerken ontwikkelen zich steeds vaker door tot ‘bubbles’; het verschil tussen vluchtige groepen en verankerde groepen. Vooral ingegeven door overtuiging en vaak met een onzichtbare groepsdynamiek voor de buitenwereld. Het is een uitdaging om aansluitingte blijven zoeken bij deze ‘bubbles’;

Betekenis communicatie (professionals)

-De organisatie leren luisteren.
-Het zoeken van aansluiting op zoek naar onderliggende drijfveren.
-Het faciliteren van dialoog, in gesprek over verwachtigen over en weer en het bieden van houvast; de verbindende rol.

Verbeelden en beleven

Er is sprake van een doorontwikkeling van tekst naar beeld naar beleving. Met name dat laatste is een nieuwe. De impact van communicatie is in toenemende mate afhankelijk van verbeelding en beleving. Met als nieuwe toepassingsmogelijkheden ‘Virtual- en Augmented Reality’. In de enorme hoeveelheden van informatie is het steeds belangrijker te bekijken hoe je nog impact kunt hebben. Technologie en oog hebben voor communicatie gericht op andere zintuigen, bieden nieuwe mogelijkheden.

Betekenis voor communicatie

Meer samenwerking en inspiratie zoeken met andere vakgebieden als industrial design, gaming industrie, neurologie en gedragswetenschappen. Oog hebben voor mogelijkheden van communicatie op verschillende zintuigen, bijvoorbeeld met de inzet van nudging. Specialistische rol in het zoeken naar nieuwe vormen van communicatie.

Categorie: closeup